بدینوسیله به استحضار اعضای محترم صندوق میرساند:

با توجه به اینکه ثبت تعاونی در دست اقدام میباشد؛ در جلسه فوق العاده و فوری هیات مدیره که بدین منظور تشکیل شد، مقرر گردید:

با توجه به احتمال تغییر مشخصات شناسنامه ای، در خصوص جمع آوری مدارک لازم و کپی برابر اصل آنها اطلاع رسانی شود و مدارک بدون نقص جهت ثبت شرکت تعاونی تحویل آقای داوری گردد.

در این راستا لازمست اعضایی که مشخصات شناسنامه ای آنان تغییر کرده؛ نسخه جدیدی از کپی شناسنامه و کارت ملی (برابر با اصل) خود را به دفتر کانون (خانم ایزدی یا خانم ضیغمی) تحویل نمایند.

مزید استحضار اینکه خانم ایزدی بعد از ظهرها در دفتر کانون حضور دارند.