بدینوسیله به استحضار اعضای صندوق می رساند که:

جهت ارائه مدارک عضویت به اداره تعاون (جهت ثبت تعاونی)؛ لازمست که اعضای محترم صندوق

– کپی صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیحات)

= و کپی پشت و روی کارت ملی

خود را تهیه و به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و برابر اصل نمایند…

و سپس به دفتر کانون (خانم ضیغمی یا خانم ایزدی) تحویل نمایند.

بدیهی است کپی مدارک قبلی تحویلی، با توجه به اینکه برابر اصل نشده؛ قابل استفاده جهت ارائه به اداره تعاون نیست.

اعضای محترم صندوق لطفا حداکثر تا ۱۵ اسفند ۹۵ مدارک خواسته شده را تحویل دفتر کانون نمایند. در غیر اینصورت عضویت آنها در تعاونی کان لم یکن خواهد شد.