با توجه به نقش و اهمیت آمار بازدید سالانه و پیرو رفع برخی تحریمهای گوگل علیه ایران که منجر به باز شدن سایت گوگل آنالیتیکس در ایران شده است؛ بر آن شدیم که آمار بازدید سالانه از سایت را منتشر نماییم.

ابتدا نگاهی به تصاویر (مجهز به لینک)  گزارشات استخراج شده از آنالیتیکس بیندازید:

جدول زیر با استفاده از گزارشات analytics  (تصاویر فوق) تهیه شده است:

Sessions Pageviews توضیحات
سال ۹۱
۱۷۴۸ ۴۵۸۳  از ۵ شهریور ۹۱ (آغاز …)
سال ۹۲ ۳۱۶۷ ۵۹۰۱
سال ۹۳ ۱۷۶۱ ۲۶۴۰
 سال ۹۴  ۱۷۶۵  ۲۹۷۲
 جمع  ۸۴۴۱  ۱۶۰۹۶