موضوع

برگزاری مجمع عمومی سال ۹۵  صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی

زمان

روز سه شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۹۵ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

مکان

ساختمان شماره ۲ نظام مهندسی واقع در میدان فرمانداری – جنب مجتمع حل اختلاف – کوچه مهر

با کلیک روی تصویر زیر محل برگزاری مجمع را مشاهده فرمایید:

s2-nezam-mohandesi

دستور کار

۱- انتخاب هیئت رییسه

۲- ارائه گزارش توسط رییس هیئت مدیره

۳- ارائه گزارش مالی

۴- ارائه گزارش توسط بازرس صندوق

۵- برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید

۶- سایر موارد پیشنهادی اعضای مجمع

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم صندوق دعوت می نماید تا در مجمع حضور یابند.