پیرو هماهنگی بعمل آمده با یکی از چاپخانه ها،

بدینوسیله باستحضار کارشناسان محترم رسمی که قصد چاپ  و یا تجدید چاپ سربرگ خود را دارند، میرساند:

جهت سفارش چاپ سربرگ میتوانند با سرکار خانم خادمی هماهنگی لازم بعمل آورند.

اقدامات و هماهنگیهای لازم جهت چاپ و نهایتا تحویل سربرگها، از طریق صندوق کارشناسان رسمی بعمل خواهد آمد.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>