بر اساس تصمیم جلسه شماره ۶ هیئت مدیره

با توجه به اقدامات انجام شده برای خرید زمین

مقرر گردید علاقمندان به عضویت در صندوق

حداکثر تا ۳۱ فروردین ۹۲ حداقل مبلغ ۱ میلیون تومان (علاوه بر حق عضویت ۵۰ هزار تومانی) به حساب شماره ۴۴۲۹۴۱۰۲۴۹ بانک ملت شعبه شهید بهشتی اراک

واریز نمایند.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>