اعضای هیئت مدیره صندوق کارشناسان رسمی

در روز سه شنبه مورخ ۲۷ فروردین ۹۲

ششمین جلسه هیئت مدیره را برگزار خواهند کرد.

جلسه یاد شده راس ساعت ۱۷ در محل دفتر کانون برگزار خواهد شد.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>