چهارمین جلسه هیئت مدیره صندوق در تاریخ

چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ راس ساعت ۱۷

در محل دفتر کانون برگزار میشود.

اعضای هیئت مدیره و مدعوین محترم، لطفا شرکت نمایند.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>