با توجه به اقدامات صورت گرفته در رابطه با خرید زمین

لازمست اعضای هیئت مدیره در جلسه ای که در تاریخ

چهارشنبه ۴ بهمن ۹۱ راس ساعت ۱۷ در محل دفتر کانون برگزار خواهد شد

شرکت فرمایند.

در این جلسه تصمیمات لازم برای اقدام بموقع اخذ خواهد شد.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>