باستحضار اعضای هیئت موسس می رساند:

زمان جلسه شماره ۶

روز یکشنبه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۱

راس ساعت ۱۷

تعیین شده است.

لطفا در موعد مقرر، در محل دفتر کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، حضور بهم رسانند.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>