بدینوسیله از کارشناسان محترمی که اخیرا (در جلسه مجمع عمومی کانون) فرم درخواست عضویت در تعاونی را  تکمیل نموده اند

تقاضا میشود

جهت تکمیل مدارک خود یک قطعه عکس تحویل دفتر تعاونی (خانم ایزدی) نمایند

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>