تاریخ ۲۴ خرداد ۹۸
مهلت شرکت تا ۳۱ خرداد ۹۸
شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب در نظر دارد
در صورت موافقت و حمایت مالی اعضای فعلی تعاونی و همچنین کارشناسان رسمی عضو کانون استان مرکزی؛
فعالیتهای خود را گسترش دهد.
لطفا در نظرسنجی زیر شرکت فرمایید…
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0o5fPqTEchMBSN7k0TEf2tAb86R7duXVZETe4Ys73_743_Q/viewform

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>